Scan kmene

level 03

Ve třetí úrovni je fotografická analýza rozšířena o průzkum kmene pomocí 3D SCANU. Tato metoda umožňuje zohlednit ve výpočtu stability stromu detailní geometrii kmene a jeho případné nepravidelnosti či dutiny, a tím výsledek analýzy stability dále zpřesnit. Nad rámec dat předchozích úrovní poskytuje třetí fáze výzkumu kompletní simulaci zátěžové analýzy, kalkulaci vlivu otevřených dutin a dalších defektů na kmeni a konkrétní doporučení pro stabilizaci stromu. Přesné informace o geometrii stromu mohou při opakovaném hodnocení sloužit také k rozboru dynamiky kompenzačního tloušťkového přírůstu kmene.

K čemu vám získaná data budou?

Budete mít jasno v tom, které ze sledovaných stromů jsou bezpečné, a u kterých je naopak vhodné přistoupit ke stabilizačním opatřením, případně k pokácení. Získáte podrobné informace o stromech s otevřenými dutinami, které mohou být vysoce hodnotným mikrohabitatem řady organismů, a to i těch zvláště chráněných. Na základě detailní znalosti struktury nosných prvků stromu budete mít jasnou představu o jeho biomechanice.

Adbian Scan kmene je nejvhodnější využít k doplnění detailního vizuálního průzkumu, zejména v případě starších (senescentních) a hodnotných stromů s výskytem dutin a nepravidelnostmi růstu. Jedná se proto o optimální nástroj k průzkumu stavu památných stromů a stromů se zvýšeným biologickým potenciálem. Arborista si přitom i v tomto případě vystačí s mobilním telefonem, popřípadě tabletem.

Kdy přijde Scan kmene vhod?
Jaká data vám nástroj poskytne?
Výstupy

Ústředním údajem je opět bezpečnostní koeficient, hodnota definující míru bezpečnosti existence daného stromu v příslušné lokalitě doplněný o případné doporučení účinného stabilizačního zásahu. Podrobný 3D model umožňující reprezentaci stromu ve 3D prostředí a jeho vizualizaci v růstovém kontextu, je v případě této úrovně doplněn o detailní 3D SCAN kmene. Ten přináší obsáhlou dokumentaci stavu stromu a jeho vývoje mezi jednotlivými fázemi šetření. Samozřejmě nechybí ani reporty, které naleznete již v nižších úrovních, tedy souhrn ekobenefitů, či analýza objemu dřeva, které je potřeba při případném kácení zpracovat.

Analytický 3D model
Bezpečnostní koeficient
Dodatečné reporty

Trojrozměrný model umožňuje vizualizovat velikost a strukturu stromu v jeho růstovém kontextu. V případě pokročilejších úrovní obsahuje 3D model detailní dokumentaci stavu kmene stromu v době provedení terénního průzkumu, případně je obohacen o výsledky analýzy interních struktur, získané prostřednictvím přístrojových testů.

Bezpečnostní koeficient je hodnotou vyjádřenou v procentech, která definuje poměr pevnosti nosných struktur (zejména kmene) ve vztahu k napětí, které v nich vzniká v důsledku horizontálního zatížení vanutím silného větru. Hodnota bezpečnostního koeficientu nižší než 100 % značí nedostatečnou kompenzaci stromu na dané podmínky a upozorňuje na řadu možných rizik. Těm je však zpravidla možné na základě dalších získaných dat předejít pomocí vhodných stabilizačních opatření. Výsledky výpočtu bezpečnostního koeficientu nelze použít odděleně bez odborné interpretace a všech souvislostí vyhodnocených kvalifikovaným arboristou.

Kromě bezpečnostního koeficientu a analytického 3D modelu mohou být posbíraná data využita i k dalším informačně hodnotným výstupům. Najdete mezi nimi objemovou analýzu, udávající objem zpracovávaného dřeva při případném pokácení stromu, popřípadě souhrn ekobenefitů, tedy přínosů stromu životnímu prostředí. Spektrum reportů se průběžně rozšiřuje.

Vyzkoušet Adbian Sken kmene
Pokud chcete tuto úroveň
vyzkoušet, kontaktujte
svého arboristu
Porovnání funkcionality
download
Podrobné srovnání v PDF
level 01
Dendrologie
level 02
Dendrologie +
level 03
Scan kmene
level 04
Přístrojové testy
Tvorba 3D modelu stromu
Na základě dendrometrických parametrů
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy + výsledků přístrojového testu
Simulace zátěžové analýzy
Zjednodušená
Zjednodušená
Ano
Ano
Výpočet bezpečnostníh koeficientu
Ano
Ano
Ano
Ano
Doporučení zásahu pro případnou stabilizaci
Zjednodušené
Zjednodušené
Ano
Ano
Měření náklonu kmene (opakované sběry)
-
Ano
Ano
Ano
Tvar koruny
Na základě průměru a tvaru podle taxonu stromu
Průměr a excentricita na základě fotografické analýzy +  tvar podle taxonu stromu
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Tvar kmene
Na základě průběru kmene
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Analýza rozsahu otevřených dutin
-
-
Ano
Ano
Ideální use case
Mladé a dospělé stromy bez výrazných nepravidelností na kmeni a koruně
Mladé a dospělé stromy s nepravidelností na koruně, kmeni nebo rostoucí v náklonu
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni, u kterých se používají přístrojové testy (tomograf/tahová zkouška)
Průměrné procento stromové
populace (%)
90%
15%
5%
1-2%