Přístrojové testy

level 04

Čtvrtá úroveň výzkumu využívá kombinace přístrojového zhodnocení stability stromu a přesné geometrie jeho kmene, získané pomocí 3D . Přesnost výstupů je dána detailním přístrojovým prověřením, které zahrnuje tahové zkoušky či vyšetření kmene akustickým tomografem, případně i využití invazivních postupů (např. penetrografu). Analýza stability může být díky tomu verifikována několika vzájemně se doplňujícími metodickými postupy, díky čemuž poskytuje nejvyšší možnou míru přesnosti.

K čemu vám získaná data budou?

Nástroj Adbian Přístrojové testy poskytuje arboristům podrobná data, na jejichž základě mohou učinit podložená rozhodnutí o nutných pěstebních zásazích na jednotlivých stromech. Lze tak odvrátit i zdánlivě neodvratné preventivní kácení. V důsledku zohlednění faktorů, z nichž mnohé mohly předchozím fázím průzkumu uniknout, je výsledné stanovisko o biomechanice stromu mnohem přesnější. Proto mohou být navržena výrazně detailnější a efektivnější stabilizační opatření.

Metoda Adbian Přístrojové testy je navržena a vyvinuta pro zvýšení přesnosti prováděných šetření s využitím akustického tomografu nebo tahové zkoušky, a to převážně u starších a hodnotných stromů. Efektivní syntéza moderních postupů umožňuje arboristovi blíže analyzovat stromy, které by v případě rutinního použití přístrojových testů mohly být určeny k pokácení, a zachránit tak nejen kus historie, ale i důležité soubory biologicky hodnotných prvků.

Kdy přijdou Přístrojové testy vhod?
Jaká data vám nástroj poskytne?
Výstupy

Také v případě této úrovně je klíčovým údajem hodnota bezpečnostního koeficientu, která podává informaci o stabilitě stromu v dané lokalitě. Značného zvýšení přesnosti výpočtu oproti předchozím úrovním dochází díky datům o detailním pohledu na vnitřní strukturu dřeva. Tato úroveň poskytuje také data o odolnosti stromu vůči zlomu, vyvrácení a torznímu zatížení a upozorňuje na přítomnost interních defektů, které zůstaly předchozím úrovním skryté.

Analytický 3D model
Bezpečnostní koeficient
Dodatečné reporty

Trojrozměrný model umožňuje vizualizovat velikost a strukturu stromu v jeho růstovém kontextu. V případě pokročilejších úrovní obsahuje 3D model detailní dokumentaci stavu kmene stromu v době provedení terénního průzkumu, případně je obohacen o výsledky analýzy interních struktur, získané prostřednictvím přístrojových testů.

Bezpečnostní koeficient je hodnotou vyjádřenou v procentech, která definuje poměr pevnosti nosných struktur (zejména kmene) ve vztahu k napětí, které v nich vzniká v důsledku horizontálního zatížení vanutím silného větru. Hodnota bezpečnostního koeficientu nižší než 100 % značí nedostatečnou kompenzaci stromu na dané podmínky a upozorňuje na řadu možných rizik. Těm je však zpravidla možné na základě dalších získaných dat předejít pomocí vhodných stabilizačních opatření. Výsledky výpočtu bezpečnostního koeficientu nelze použít odděleně bez odborné interpretace a všech souvislostí vyhodnocených kvalifikovaným arboristou.

Kromě bezpečnostního koeficientu a analytického 3D modelu mohou být posbíraná data využita i k dalším informačně hodnotným výstupům. Najdete mezi nimi objemovou analýzu, udávající objem zpracovávaného dřeva při případném pokácení stromu, popřípadě souhrn ekobenefitů, tedy přínosů stromu životnímu prostředí. Spektrum reportů se průběžně rozšiřuje.

Vyzkoušet Adbian pŘístrojové testy
Pokud chcete tuto úroveň
vyzkoušet, kontaktujte
svého arboristu
Porovnání funkcionality
download
Podrobné srovnání v PDF
level 01
Dendrologie
level 02
Dendrologie +
level 03
Scan kmene
level 04
Přístrojové testy
Tvorba 3D modelu stromu
Na základě dendrometrických parametrů
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy + výsledků přístrojového testu
Simulace zátěžové analýzy
Zjednodušená
Zjednodušená
Ano
Ano
Výpočet bezpečnostníh koeficientu
Ano
Ano
Ano
Ano
Doporučení zásahu pro případnou stabilizaci
Zjednodušené
Zjednodušené
Ano
Ano
Měření náklonu kmene (opakované sběry)
-
Ano
Ano
Ano
Tvar koruny
Na základě průměru a tvaru podle taxonu stromu
Průměr a excentricita na základě fotografické analýzy +  tvar podle taxonu stromu
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Tvar kmene
Na základě průběru kmene
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Analýza rozsahu otevřených dutin
-
-
Ano
Ano
Ideální use case
Mladé a dospělé stromy bez výrazných nepravidelností na kmeni a koruně
Mladé a dospělé stromy s nepravidelností na koruně, kmeni nebo rostoucí v náklonu
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni, u kterých se používají přístrojové testy (tomograf/tahová zkouška)
Průměrné procento stromové
populace (%)
90%
15%
5%
1-2%