Dendrologie +

level 02

Druhá úroveň dendrologického průzkumu umožňuje díky zhodnocení náklonu stromu a rozložení objemu koruny výrazné zvýšení přesnosti výpočtu jeho stability. K přesnějšímu výpočtu využívá kalibrované fotografie poskytující řadu dendrometrických parametrů, díky jejichž detailu a způsobu zpracování významně přesahuje pouhé vizuální posouzení. Ve druhé úrovni šetření je 3D model vytvořen již na základě analýzy kalibrovaných fotografií, které poskytují možnost mnohem přesněji a komplexněji zachytit individuální charakteristiky tvaru nosných prvků kmene. Na rozdíl od první úrovně pracuje druhá fáze s proměnnou v podobě opakovaného zhodnocení náklonu stromu pomocí prutového modelu, což umožňuje hodnotit i jeho odolnost proti vyvrácení, kterou bylo dosud možné kvantifikovat pouze pomocí vybraných přístrojových testů. Společně s posouzením rozložení objemu koruny tak druhá úroveň (Dendrologie +) přispívá k výrazně přesnějšímu výpočtu bezpečnostního koeficientu.

K čemu vám získaná data budou?

Při použití této metody budete mít nejen nejvyšší možnou míru jistoty, že jsou stromy ve vaší správě bezpečné a mohou svému okolí i nadále přinášet užitek, ale navíc získáte podklady pro návrh konkrétního stabilizačního zásahu v případě, kdy tomu tak nebude. Prostřednictvím realizace vhodného opatření můžete předejít zbytečnému kácení řady stromů.

Nástroj Adbian Dendrologie + je nejvhodnější využít v kombinaci s vizuálním průzkumem, a to především v případě dospělých jedinců s nakloněným kmenem či nerovnoměrně rozloženou korunou. Využití nástroje je doporučeno také v případech, kdy byl strom v rámci předchozí úrovně výzkumu identifikován jako rizikový. Arboristovi přitom ke kontrole stromu přímo v terénu postačí mobilní telefon nebo tablet.

Kdy přijde Dendrologie+ vhod?
Jaká data vám nástroj poskytne?
Výstupy

Hlavním výstupem analýzy je opět bezpečnostní koeficient, tedy hodnota, která určuje bezpečnost existence stromu v dané lokalitě, a to s ohledem na konkrétní větrný profil. Stejně jako v případě předchozí úrovně pak nástroj poskytuje také reprezentaci stromu ve 3D prostředí, umožňující analyzovat strom v jeho růstovém kontextu. Pro doplnění analýzy jsou k dispozici rozličné reporty, kupříkladu objemová analýza či výpočet ekobenefitů. Důležitou devizou úrovně Dendrologie + je pak možnost analýzy náklonu kmene a hodnocení odolnosti stromu proti vyvrácení na základě opakovaných sběrů.

Analytický 3D model
Bezpečnostní koeficient
Dodatečné reporty

Trojrozměrný model umožňuje vizualizovat velikost a strukturu stromu v jeho růstovém kontextu. V případě pokročilejších úrovní obsahuje 3D model detailní dokumentaci stavu kmene stromu v době provedení terénního průzkumu, případně je obohacen o výsledky analýzy interních struktur, získané prostřednictvím přístrojových testů.

Bezpečnostní koeficient je hodnotou vyjádřenou v procentech, která definuje poměr pevnosti nosných struktur (zejména kmene) ve vztahu k napětí, které v nich vzniká v důsledku horizontálního zatížení vanutím silného větru. Hodnota bezpečnostního koeficientu nižší než 100 % značí nedostatečnou kompenzaci stromu na dané podmínky a upozorňuje na řadu možných rizik. Těm je však zpravidla možné na základě dalších získaných dat předejít pomocí vhodných stabilizačních opatření. Výsledky výpočtu bezpečnostního koeficientu nelze použít odděleně bez odborné interpretace a všech souvislostí vyhodnocených kvalifikovaným arboristou.

Kromě bezpečnostního koeficientu a analytického 3D modelu mohou být posbíraná data využita i k dalším informačně hodnotným výstupům. Najdete mezi nimi objemovou analýzu, udávající objem zpracovávaného dřeva při případném pokácení stromu, popřípadě souhrn ekobenefitů, tedy přínosů stromu životnímu prostředí. Spektrum reportů se průběžně rozšiřuje.

Vyzkoušet Adbian Dendrologie +
Pokud chcete tuto úroveň
vyzkoušet, kontaktujte
svého arboristu
Porovnání funkcionality
download
Podrobné srovnání v PDF
level 01
Dendrologie
level 02
Dendrologie +
level 03
Scan kmene
level 04
Přístrojové testy
Tvorba 3D modelu stromu
Na základě dendrometrických parametrů
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy + výsledků přístrojového testu
Simulace zátěžové analýzy
Zjednodušená
Zjednodušená
Ano
Ano
Výpočet bezpečnostníh koeficientu
Ano
Ano
Ano
Ano
Doporučení zásahu pro případnou stabilizaci
Zjednodušené
Zjednodušené
Ano
Ano
Měření náklonu kmene (opakované sběry)
-
Ano
Ano
Ano
Tvar koruny
Na základě průměru a tvaru podle taxonu stromu
Průměr a excentricita na základě fotografické analýzy +  tvar podle taxonu stromu
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Tvar kmene
Na základě průběru kmene
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Analýza rozsahu otevřených dutin
-
-
Ano
Ano
Ideální use case
Mladé a dospělé stromy bez výrazných nepravidelností na kmeni a koruně
Mladé a dospělé stromy s nepravidelností na koruně, kmeni nebo rostoucí v náklonu
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni, u kterých se používají přístrojové testy (tomograf/tahová zkouška)
Průměrné procento stromové
populace (%)
90%
15%
5%
1-2%