Dendrologie

level 01

První úroveň zhodnocení stability stromu doplňuje poznatky klasického dendrologického průzkumu o analýzu stability stromu z hlediska jeho tvaru, rozměrů a materiálových vlastností dřeva. Výstupem analýzy je v rámci této počáteční úrovně analytický 3D model, vytvořený na základě dendrometrických parametrů, bezpečnostní koeficient, zjednodušená simulace zátěžové analýzy a v případě nevyhovujícího stavu také stabilizační doporučení obecnějšího charakteru.

K čemu vám získaná data budou?

Při použití této metody máte jistotu, že jsou stromy ve vaší správě bezpečné a mohou svému okolí i nadále přinášet užitek. V případě, že by nástroj Adbian Dendrologie identifikoval strom jako potenciálně problematický, doporučí podrobnější šetření vedoucí k opatřením pro minimalizaci rizik.

Nástroj Adbian Dendrologie je optimální využít v kombinaci s běžným dendrologickým průzkumem. Díky maximální automatizaci je arborista schopen provést tuto kontrolu u velké populace stromů, optimálně sestávající z dospělých jedinců s rovným a pravidelným kmenem, a identifikovat tak ty stromy, u kterých by bylo vhodné provést podrobnější vyšetření. Výpočet je přitom možné realizovat i zpětně na základě v terénu sesbíraných dat.


Kdy přijde Dendrologie vhod?
Jaká data vám nástroj poskytne?
Výstupy

Hlavním výstupem je takzvaný bezpečnostní koeficient. Jde o číslo, které určuje, zda je strom s konkrétními rozměry na dané podmínky dostatečně kompenzován a může v příslušné lokalitě bezpečně růst. Dalším z výstupů je reprezentace stromu ve 3D prostředí, kde je možné studovat problematiku stromu v jeho růstovém kontextu. V neposlední řadě úroveň Adbian Dendrologie poskytuje také celou řadu reportů – od objemové analýzy pro stanovení množství zpracovávaného dřeva v případě kácení až po analýzu přínosu stromu pro životní prostředí (tzv. analýza ekobenefitů).

Analytický 3D model
Bezpečnostní koeficient
Dodatečné reporty

Trojrozměrný model umožňuje vizualizovat velikost a strukturu stromu v jeho růstovém kontextu. V případě pokročilejších úrovní obsahuje 3D model detailní dokumentaci stavu kmene stromu v době provedení terénního průzkumu, případně je obohacen o výsledky analýzy interních struktur, získané prostřednictvím přístrojových testů.

Bezpečnostní koeficient je hodnotou vyjádřenou v procentech, která definuje poměr pevnosti nosných struktur (zejména kmene) ve vztahu k napětí, které v nich vzniká v důsledku horizontálního zatížení vanutím silného větru. Hodnota bezpečnostního koeficientu nižší než 100 % značí nedostatečnou kompenzaci stromu na dané podmínky a upozorňuje na řadu možných rizik. Těm je však zpravidla možné na základě dalších získaných dat předejít pomocí vhodných stabilizačních opatření. Výsledky výpočtu bezpečnostního koeficientu nelze použít odděleně bez odborné interpretace a všech souvislostí vyhodnocených kvalifikovaným arboristou.

Kromě bezpečnostního koeficientu a analytického 3D modelu mohou být posbíraná data využita i k dalším informačně hodnotným výstupům. Najdete mezi nimi objemovou analýzu, udávající objem zpracovávaného dřeva při případném pokácení stromu, popřípadě souhrn ekobenefitů, tedy přínosů stromu životnímu prostředí. Spektrum reportů se průběžně rozšiřuje.

Vyzkoušet Adbian Dendrologie
Pokud chcete tuto úroveň
vyzkoušet, kontaktujte
svého arboristu
Porovnání funkcionality
download
Podrobné srovnání v PDF
level 01
Dendrologie
level 02
Dendrologie +
level 03
Scan kmene
level 04
Přístrojové testy
Tvorba 3D modelu stromu
Na základě dendrometrických parametrů
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy + výsledků přístrojového testu
Simulace zátěžové analýzy
Zjednodušená
Zjednodušená
Ano
Ano
Výpočet bezpečnostníh koeficientu
Ano
Ano
Ano
Ano
Doporučení zásahu pro případnou stabilizaci
Zjednodušené
Zjednodušené
Ano
Ano
Měření náklonu kmene (opakované sběry)
-
Ano
Ano
Ano
Tvar koruny
Na základě průměru a tvaru podle taxonu stromu
Průměr a excentricita na základě fotografické analýzy +  tvar podle taxonu stromu
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Přesný tvar na základě fotografické analýzy
Tvar kmene
Na základě průběru kmene
Na základě fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Na základě 3D scanu + fotografické analýzy
Analýza rozsahu otevřených dutin
-
-
Ano
Ano
Ideální use case
Mladé a dospělé stromy bez výrazných nepravidelností na kmeni a koruně
Mladé a dospělé stromy s nepravidelností na koruně, kmeni nebo rostoucí v náklonu
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni
Dospělé a senescentní stromy (včetně památných) s nepravidelně vytvářenou korunou, kmenem, případně s otevřenými dutinami a dalšími defekty na kmeni, u kterých se používají přístrojové testy (tomograf/tahová zkouška)
Průměrné procento stromové
populace (%)
90%
15%
5%
1-2%